Batavia Energie

Batavia Energie is een Nederlandse onafhankelijke ontwikkelaar van grootschalige, photovoltaïsche (PV) projecten voor het omzetten van zonne-energie in stroom.

Batavia Energie werkt in deze nauw samen met haar zusterbedrijf Oxford Energy. Beide bedrijven zijn opgericht om in te spelen op de opmerkelijke technologische en politiek-bestuurlijke omslag in de energiesector: zonne-energie staat niet meer te boek als ‘alternatief’ en de jaarlijkse aanleg van nieuwe (PV) zonnecentrales overstijgt, wereldwijd gezien, inmiddels de jaarlijks nieuw geïnstalleerde gezamenlijke capaciteit van kolen-, gas- en kerncentrales.

Omwonenden en omgeving

Bij de voorbereiding en realisatie van onze projecten werken wij op transparante wijze nauw samen met omwonenden en andere belanghebbenden. Het is ons doel om projecten sociaal én ecologisch zo goed mogelijk in te passen en waar mogelijk de biodiversiteit op en rond de projectlocatie zelfs te verbeteren.

Het Team

De teamleden van Batavia Energie hebben ruime ervaring als projectontwikkelaars en als senior managers bij General Electric (GE). Wereldwijd hebben zij meer dan 10.000 MW (mede-)ontwikkeld in gas- wind- en zonne-energieprojecten.

De bundeling van deze kennis en ervaring in een onafhankelijk bedrijf maakt dat Batavia Energie flexibel opereert en werkt volgens de beste bedrijfsprincipes van wereldconcerns. Dankzij haar uitgebreide netwerk kan Batavia Energie ook adequaat externe partijen inschakelen om de ontwikkelingstrajecten aanzienlijk te versnellen en te verbeteren.

Rembrandt Niessen Algemeen Directeur

Rembrandt is een pionier en ondernemer op het gebied van duurzame energie. In 1993 zette hij met de oprichting van NEDPOWER zijn eerste stappen in de windenergie. Enkele jaren later ging zijn eerste project van start, met steun van de Nederlandse overheid: de aanbouw van 80 Nederlandse windturbines in India. In 2003 trad hij in dienst bij GE Energy. Voor dit bedrijf werkte hij vele jaren, gestationeerd in Londen, Singapore en de VS. Eenmaal terug in Londen leidde hij het wereldwijde projectteam voor de ontwikkeling van energieprojecten. Met zijn team stapte hij al vroeg in de ontwikkeling van zonne-energie (in de VS) en hij ontwikkelde, veelal in joint-venture verband, 10 GW aan windprojecten en gascentrales in Europa, Azië, Noord- en Zuid-Amerika en Afrika.

Chryssa Syrelli Commercieel Directeur

Chryssa trad in 1998 in dienst bij EnronWind. Zij was hier mede verantwoordelijk voor bouwmanagement en projectontwikkeling. Na de overname van EnronWind door GE werd Chryssa projectmanager bij de projectontwikkelingsgroep van GE Energy. In deze functie was zij onder andere verantwoordelijk voor de contractuele integriteit van projectontwikkelingsovereenkomsten. In 2015 werd ze benoemd tot Vice President in de Energy Financial Services (EFS) Global Markets Development Group van GE Capital. In deze functie was zij verantwoordelijk voor contracten, deal structurering en risicomanagement.

Projectontwikkeling

Landgebruik

Batavia Energie ontwikkelt haar zonnepark projecten zo veel mogelijk op voormalige industrieterreinen en op minder productieve landbouwgrond. Daar waar het landbouwgrond betreft, streeft Batavia naar dubbelgebruik door de grond zowel agrarisch als voor energie opwekking te gebruiken. Bijvoorbeeld door het creëren van een schapenweide onder en tussen de panelen. Hier is in de Verenigde Staten en Groot Brittannië sterk positieve ervaring mee opgedaan en een dergelijke ‘Agro-Voltaïsche’ aanpak is ecologisch en sociaal beter te verantwoorden.

Projecten worden ook zo dicht mogelijk bij onderstations gesitueerd en in de nabijheid van elektriciteitsverbruikers. Hiermee wordt de behoefte aan transmissie-infrastructuur verder verminderd.

Milieu

Bij alle fasen in de projectontwikkeling analyseren wij wat de mogelijke milieu-effecten zijn van een voorgesteld zonneproject. Negatieve milieu-effecten zullen we zo veel mogelijk minimaliseren. In dit verband is het goed om erop te wijzen dat zonne-energie niet alleen CO2-uitstootvrij is, maar ook op andere manieren kan bijdragen aan het milieu.  Wetenschappelijke studies wijzen erop dat een zonnepark, in vergelijking met monoculturele landbouw, een positief effect kan hebben op de lokale flora en fauna: een zonneweide met wilde bloemen, en vrij van pesticiden en herbiciden, verbetert de habitat van insecten en van (bodembewonende) vogels en kleine zoogdieren. Meer bestuivende insecten draagt weer bij tot een betere bestuiving van nabijgelegen voedselgewassen.

Gemeenschap

Batavia Energie onderkent dat haar projecten ‘te gast’ zijn bij de lokale gemeenschap. Om die reden betrekken wij, als vast onderdeel van het ontwerp- en vergunningenproces, altijd de gemeenschap. Zo kunnen we rekening houden met alle zienswijzen, inclusief bezwaren van eventuele critici. Waar mogelijk nodigen wij de gemeenschap uit om deel te nemen aan het project als economisch belanghebbende.

Landeigenaren en Belanghebbenden

Landeigenaren

Een zonneproject biedt landeigenaren een lange termijn vaste inkomstenstroom.

Batavia Energie is een ervaren en betrouwbare partner met oog voor de belangen van de grondeigenaar. Wij betalen een concurrerend bedrag per verhuurde hectare.

Batavia Energie is altijd op zoek naar potentiële projectlocaties. In geval u overweegt om grond beschikbaar te stellen voor een zonneweide, dan geven wij hierbeneden enkele belangrijke overwegingen welke percelen meer of minder geschikt zouden kunnen maken.

Onze voorkeur gaat uit naar:

 • Op het zuiden gerichte percelen
 • Perceelgrootte 10-100 hectare, bij voorkeur in eigendom van één of twee eigenaren.
 • In de nabijheid van een schakelstation of middenspanningsleidingen
 • Een minder zichtbare ligging en niet in, of in nabijheid van, archeologische vindplaatsen, uiterwaarden, natuurgebieden, etc
 • Dubbel grondgebruik met kleinvee of pluimvee is mogelijk
 • Huur voor een periode van tenminste 20 jaar;

Belanghebbenden

Gedurende hun hele loopbaan heeft het managementteam van Batavia Energie gewerkt door middel van samenwerkingsverbanden waarbij een zorgvuldige afstemming van belangen de belangrijkste succesfactor was. Deze zelfde leidraad wordt ook in Batavia gehandhaafd en er wordt gestreefd naar een nauwe samenwerking met belanghebbenden, onder meer:

 • Omwonenden
 • Ontwikkelingspartners
 • Gemeenten
 • Natuurbeschermingsorganisaties
 • Netbeheerders
 • Energieverbruikers
 • Aannemers

Wij horen graag van u

Voor meer informatie:

 • Joop Geesinkweg 901-999, 1114 AB Amsterdam
Menu